Tietosuoja, työntekijät

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kotteria Oy 0746615-3
Villanella 5, 00890 Helsinki
+358400868889/asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@kotteria.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pentti Kotiaho, 
Suomen Kotteria Oy
Villanella 5, 00890 Helsinki
+358415345100/Pentti
pentti.kotiaho@savantum.com

3. Rekisterin nimi

Suomen Kotteria Oy työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Suomen Kotteria Oy rekrytointi-, työsuhde- ja niihin liittyvien asioiden hoitaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-henkilön nimi

-henkilötunnus

-osoite

-puhelinnumero

-sähköpostiosoite

-peruskoulutus ja tutkinnot suoritusajankohtineen

-muu suoritettu koulutus

-nykyiset tehtävät

-erityisosaaminen

-ohjelmien käyttökokemus

-kielitaito

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan sähköisesti tai paperilla lähetetyistä tiedoista ja sopimuksista liitteineen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

1.Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

2.ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Kotteria Oy:n palvelimella, joka on sijoitettu kirjanpitäjän toimistoon osoitteessa Haukantie 16d43, Tuusula. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Sebit oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö. Atk-järjestelmän tietoihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä, joilta edellytetään järjestelmään kirjautumisessa yksilöllistä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskeviin tietoihin liittyen osoitetaan:

Suomen Kotteria Oy 0746615-3
Villanella 5, 00890 Helsinki
+358400868889/asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@kotteria.com

Muokattu: 03.04.2018