Vuokraehdot ja sopimusmalli

Jokaisen vuokralaisen kanssa laaditaan kirjallinen vuokrasopimus. Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja, vuokrattava tila, vuokrahinta ja takuut ja vuokralaisen vastuu. Vuokrasopimuksen liitteenä on myös aina yleiset ehdot, joissa määritellään vuokraussuhteeseen liittyvät yleisemmät ehdot.

Vuokranantaja

Suomen Kotteria Oy (Y-tunnus 0746615-3)
Villanella 5, 00890 Helsinki
p. 041 534 5100, 0400 868 889
asiakaspalvelu@kotteria.com

Vuokralainen

Nimi, henkilötunnus, osoite ja sähköpostiosoite

Vuokrakohde

 • Vantaan Hakkila, Hakintie 14, 01380 Vantaa tai
 • Espoon Juvanmalmi, Pieni Teollisuuskatu 1c, 02920Espoo

Vuokra ja takuut

 • Vuokra-aika: xx.xx.xxxx alkaen, toistaiseksi kahden kuukauden irtisanomisajalla.
 • Jos vuokranantajan oma aluetta koskeva vuokrasopimus purkautuu, ei vuokranantajalla ole korvausvelvollisuutta tämän vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä
 • Vuokra: xxx euroa kuukaudessa. Vuokra ei sisällä lämmitystä, sähköä, jätemaksuja eikä vesimaksua.
 • Vuokran maksu kuukausittain, vuokran eräpäivä laskutuksen mukainen ja viivästyskorko korkolain mukainen.
 • Sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi vuokralainen maksaa kahden kuukauden vakuuden rahana. Vakuudelle ei makseta korkoa. Vuokranantaja palauttaa vakuuden sopimuksen päätyttyä välittömästi kun lopputarkastus on tehty hyväksytysti ja mahdolliset muut vuokralaisen velvoitteet suoritettu.
 • Vuokra sidotaan Tilastokeskuksen julkaisemaan viimeisimmän vuosineljänneksen tilaston Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot alueittain, alue Espoo/Vantaa, indeksiin 129,9 (2010=100). Vuokra tarkistetaan vuosittain siten, että ensimmäinen tarkistusajankohta syyskuussa. Tarkistuksessa käytetään viimeisintä julkistettua neljännesvuosi-indeksiä.

Vuokralaisen vastuu

 • Vuokralainen vastaa tarvitsemansa kulkuväylän kunnossapidosta.
 • Vuokralainen vastaa aiheuttamistaan sähkökustannuksista seuraavasti: Vuokralainen maksaa käyttämänsä sähköenergian, sähkön siirron ja sähköverot kulutuksen mukaan. Kaikki tilat erillismittaroidaan. Sähkön hinta on Espoon/Vantaan energian yleissähkön hinta + 25% . Käytön alusta alkaen veloitetaan perusmaksuna Espoon/Vantaan Energian perusmaksu +25% .
 • Vuokralainen vastaa tilaansa kiinteästi kytkettyjen ulkovalojen sähkönkulutuksesta.
 • Vuokralainen omalla kustannuksellaan vastaa tilassaan olevien sammuttimien viranomaisvaatimusten mukaisesta huollosta.
 • Tila luovutetaan siinä kunnossa kun ne ovat tällä hetkellä. Tehtäviä muutostöitä varten on haettava kirjallinen suostumus omistajalta.

VUOKRASOPIMUSTEN YLEISET EHDOT

1. Vuokrasopimus

1.1 Asiakkaalla on oikeus varastoida tavaroitaan ja käyttää työtilaa Vuokrakohteessa Vuokrasopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan.
1.2 Vuokrasuhteessa ja Asiakkaan tavaroiden varastoinnissa noudatetaan lainsäädäntöä sekä Vuokrasopimuksen ja näiden Yleisten ehtojen sekä mahdollisen osapuolien välisen vakuutussopimuksen ehtoja.
1.3 Mikäli Asiakas vuokraa pysäköintipaikan tai hänen kanssaan sovitaan muista poikkeavista erityisehdoista, nykyiset Yleiset ehdot ovat voimassa sovittujen erityisehtojen lisäksi siltä osin kuin Yleiset ehdot eivät ole ristiriidassa erityisehtojen kanssa.
1.4 Suomen Kotteria varaa oikeuden Vuokrasopimuksen, Yleisten ehtojen ja mahdollisten muiden erityisehtojen muutoksiin.

2. Varastoidut tavarat

2.1 Asiakkaalla on oikeus varastoida Vuokrakohteessa vain kappaletavaraa. Asiakkaalla ei ole oikeutta varastoida tavaroitaan muualla kiinteistössä kuin Vuokrakohteessa, eikä muutoin käyttää Vuokrakohteen ulkopuolisia tiloja.
2.2 Vuokrakohteeseen ei ole sallittua varastoida ympäristölle vaarallista tai muulla tavoin vahingollista tavaraa. Asiakas on viranomaislupien vaativien aineiden osalta velvollinen hankkimaan tarvittavat luvat ennen tavaran tuontia. Mikäli Suomen Kotteria Oy arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, Asiakas on velvollinen poistamaan välittömästi Kotterian vaatimuksesta kyseisen varastoidun tavaran Vuokrakohteesta.
2.3 Kotterialla ei ole vastuuta varastoidusta tavarasta, eikä sen valvomisesta tai muusta vastaavasta seikasta. Kotteria ei myöskään vastaa varastoidun tavaran vahingoista tai menetyksistä.

3. Vuokrakohteen käyttö ja puhdistaminen vuokra-ajan päättyessä


3.1 Asiakas saa käyttää Vuokrakohdetta vain tavaran varastointiin, askarteluun ja työtilaksi. Majoittuminen ja asuminen on ehdottomasti kiellettyä. Asiakkaan on pidettävä Vuokrakohdetta järjestyksessä ja huolehdittava sen kunnossapidosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä Vuokrakohteeseen muutoksia tai asennuksia ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.
3.2 Vuokrakohde vuokrataan siinä kunnossa kuin se on Vuokrasopimuksen tekohetkellä. Mikäli Vuokrakohdetta vahingoitetaan, Asiakas on siitä vastuussa, ellei hän voi osoittaa, että vahinko ei ole hänen eikä kenenkään hänen vastuullaan olevan aiheuttama.
3.3 Asiakas on velvollinen tyhjentämään ja puhdistamaan Vuokrakohteen Vuokrasopimuksen päättyessä. Mikäli Asiakas ei ole poismuuttopäivänä viimeistään klo 12.00 täyttänyt tätä velvollisuutta, Kotterialla on oikeus tyhjennyttää ja puhdistuttaa Vuokrakohde. Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokrakohteen tyhjennyksestä ja puhdistamisesta aiheutuneet kulut, kuitenkin vähintään 50 euroa.

4. Sisäänpääsy ja valvonta

4.1 Asiakas lukitsee Vuokrakohteen omalla lukolla, johon Kotterialla ei ole avaimia.
4.2 Asiakkaalla on pääsy Vuokrakohteeseen halutessaan milloin tahansa, 24/7
4.3 Kotterialla on oikeus päästä Vuokrakohteeseen kiinteistön korjausta tai tarkastusta varten tai sen epäillessä vahingon tapahtuneen Vuokrakohteelle. Valvontatoimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakas on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan Vuokrakohteen avaimen tai muun tarpeellisen tunnisteen Kotterian edustajalle. Kotterialla on oikeus määrätä poistettavaksi tai poistaa Vuokrakohteesta ne tavarat, aineet ja nesteet, joiden varastoimiseen Vuokrakohteessa Asiakkaalla ei ole oikeutta. Kotterialla on oikeus päästä Vuokrakohteeseen myös Vuokrasopimuksen päätyttyä Vuokrakohteen tyhjentämistä varten.
4.4 Viranomaisepäilyihin liittyvissä tilanteissa Kotterialla on oikeus rajoittaa Asiakkaan kulkuoikeutta.

5. Vuokra

5.1 Vuokran määrä on Vuokrasopimuksen mukainen. Vuokra maksetaan etukäteen sovittuna päivänä. Maksun myöhästyessä veloitetaan 5 euron suuruinen muistutusmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan Kotterialle maksamattomien vuokrien korot ja perintäkulut.
5.2 Sen lisäksi mitä Vuokrasopimuksessa tai muualla näissä ehdoissa on mainittu Kotterian oikeudesta rajoittaa Asiakkaan kulkuoikeutta Kotterian kiinteistöön ja sen yksittäisille säilytysalueille, Kotterialla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Kotterian kiinteistöön (esimerkiksi lukitsemalla Vuokrakohde), mikäli Asiakas ei ole yhden (1) maksumuistutuksen jälkeenkään maksanut erääntynyttä vuokraa.

6. Muita ehtoja

6.1 Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Kotterialle osoitteen ja puhelinnumeron muuttumisesta. Niiden ilmoitusten tiedoksisaanti, jotka on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen, on Asiakkaan vastuulla.
6.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Vuokrasopimusta tai vuokrata tai muutoin luovuttaa osaakaan Vuokrakohteesta kolmannelle osapuolelle ilman Kotterian kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata Vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.
6.3Asiakas on vastuussa kaikista vahingoista, joita Asiakas tai henkilöt, jotka Asiakas on päästänyt kiinteistöön tai Vuokrakohteeseen, ovat aiheuttaneet.
6.4 Mikäli Vuokrakohde joutuu tulipalon tai muun tapaturman kohteeksi ja Vuokrakohde menee käyttökelvottomaksi, vuokrasopimus lakkaa. Tällöin Kotterialla ei ole velvollisuutta tarjota Asiakkaalle vuokrattavaksi muita kiinteistön tiloja ennen tilojen kunnostusta/uudelleenrakentamista tai sen jälkeen.
6.5 Vuokratilojen sähkönkulutuksesta vastaa Asiakas. Kotteria ei vastaa mahdollisista katkoista sähkön, veden ja lämmön toimituksessa.
6.6 Asiakas on velvollinen itse tarkistamaan, että Vuokrakohteen ja sen ulkopuoliset tilat soveltuvat kaikin puolin Asiakkaan käyttöön.

7. Vakuutus ja vastuu

7.1 Kotteria on ottanut kiinteistövakuutuksen, jolla vakuutetaan ainoastaan Kotterian hallitsema kiinteistö. Varastoitujen tavaroiden vakuuttaminen on yksin Asiakkaan vastuulla.
7.2 Kotteria ei vastaa Asiakkaan tavaroille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat tulipalon, varkauden, tuholaisten, vesivahingon, ilkivallan muun vastaavan syyn seurauksena. Asiakas vakuuttaa omalla kustannuksellaan Vuokrakohteessa olevan irtaimiston.
7.3 Asiakas on tietoinen, että kiinteistössä, johon Vuokrakohde kuuluu, varastoidaan myös muiden Kotterian asiakkaiden tavaroita. Kotteria ei vastaa muiden asiakkaiden tavaroista tai sopimusrikkomuksista Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista.
7.4 Asiakas vastaa tuottamuksesta riippumatta kaikista Vuokrakohteelle aiheutuvista vahingoista, ellei vahinkojen osoiteta johtuneen Kotterian tuottamuksesta tai sen vastuulle kuuluvasta rakenteellisesta viasta. Kaikissa tapauksissa Kotterian vastuu suhteessa Asiakkaaseen rajoittuu määrään, jonka Kotterian voimassa olevan vastuu- tai muun vakuutuksen vakuutusehtojen mukaan tulee korvattavaksi Kotterian ottamasta vakuutuksesta. Asiakas vastaa myös tuottamuksesta riippumatta Kotterian muille tiloille kuin Vuokrakohteelle ja niissä sijaitsevalle omaisuudelle sekä Kotterian tiloissa sijaitsevalle, kolmannen osapuolen hallitsemalle omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

8. Asiakastietokanta

8.1 Sopimuksen tekemisen yhteydessä Asiakasta koskevia tietoja rekisteröidään Kotterian Asiakastietokantaan. Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot tallennetaan alan standardeja noudattaen ja henkilötietolain sekä sovellettavien turvallisuusmenetelmien ja -käytäntöjen mukaan. Asiakkaalla on oikeus saada tieto rekisteröidyistä tiedoista ja pyytää niiden oikaisua.
8.2 Siinä tapauksessa, että Asiakas antaa vuokrasopimuksen teon yhteydessä suostumuksensa siihen, että Asiakkaan yksilöllisiä käyttäjätietoja käytetään myyntiä edistäviin henkilökohtaisesti osoitettuihin kirjeisiin ja/tai Kotterian tuotteita ja palveluja koskeviin mainoskampanjoihin, tällaisia henkilökohtaisesti osoitettuja myyntiä edistäviä yhteydenottoja ja/tai muita mainoskampanjoita lähetetään Asiakkaalle vain kirjeellä, sähköpostitse ja teksti- tai multimediaviesteinä.
8.3 Asiakas voi peruuttaa kohdassa 8.2 mainitun suostumuksen

9. Sopimuksen rikkominen ja purkaminen

9.1 Kotterialla on oikeus, rajoittamatta sen oikeutta vedota muihin lain mukaisiin purkuperusteisiin, purkaa vuokrasopimus, mikäli Asiakas kahden (2) kirjallisen muistutuksen jälkeen ei ole maksanut vuokraa neljäntoista (14) päivän kuluessa toisesta muistutuksesta. Muistutukset annetaan vähintään kahden (2) viikon välein. Kotterialla on oikeus purkaa sopimus, mikäli vuokralainen ei viivytyksettä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin saatuaan asiasta kirjallisen ilmoituksen Kotterialta. Kotterialla on oikeus käyttää Vuokrakohteessa olevaa omaisuutta panttina Vuokralaisen sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.
9.2 Tilanteessa, jossa Vuokrasopimuksen voimassaolo on päättynyt, Kotterialla on oikeus ilman tuomioistuimen tuomiota realisoida Vuokrakohteessa olevat tavarat, joita Asiakas ei 10 päivän kuluessa kirjallisesta, sähköpostitse tai postitse lähetetystä, vaatimuksesta hae pois Vuokrakohteesta. Kotterialla on oikeus pidättää realisoinnista mahdollisesti saamansa myyntitulon erääntyneiden vuokra- ja mahdollisten muiden saatavien, myyntikustannusten ja muiden sopimuksen päättämiseen liittyvien kustannusten kattamiseksi. Mahdollinen ylittävä osa myyntitulosta suoritetaan Asiakkaalle lain mukaisin perustein.
9.3 Kotterialla on oikeus päästä Vuokrakohteeseen tavaroiden realisointia ja hävittämistä varten.
9.4 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Kotterialle, mikäli kolmas osapuoli omistaa varastoidun tavaran tai mikäli kolmannella osapuolella on pantti- tai hallintaoikeus varastoituun tavaraan.
9.5 Kotterialla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta vuokratilasta ja vuokra-alueelta realisoitujen ja hävitettyjen tavaroiden suhteen kun sopimuksen purkamisesta on kulunut 10 päivää.


Suomen Kotteria Oy vuokratilat Pääkaupunkiseudulla. Asiakaspalvelu@kotteria.com, +358415345100